เป้าหมายและแนวคิดในการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนา

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน

แนวคิดในการพัฒนา

  1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่แต่ละภูมิภาคและประเด็นท้าทาย
  2. ประเมินความต้องการของสถานประกอบการ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยเปรียบเทียบอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) กำลังคน รายกลุ่มและสาขาการลงทุน
  3. วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่แต่ละภูมิภาคให้ตอบสนองความต้องการของ สถานประกอบการ การค้าและการลงทุนในพื้นที่ครอบคลุมสาขาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  4. กำหนด Road Map การทำงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยจัดลำดับความสำคัญ 1) ระยะสั้น กรกฎาคม-กันยายน 2561 2) ระยะกลาง พ.ศ. 2561-2562 และ 3) ระยะยาว พ.ศ. 2561-2565
  5. จัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่
  6. ผลักดันกลไกด้านมาตรฐานอาชีพในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพเพื่อกำกับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาเชื่อมโยงการมีงานทำและค่าตอบแทน