ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

 • กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม ภาษา ICT เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ไทย และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตในพื้นที่แต่ละภูมิภาค


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

 • กลยุทธ์ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Super Cluster, Cluster, New Engine of Growth เน้นหลักสูตรเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดการจัดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
 • กลยุทธ์ 2 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน นำนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ มาปรับใช้ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่เข้าสู่ห้องเรียน และใช้มาตรฐานอาชีพเป็นกลไกในการควบคุม คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในแต่ละอาชีพและกลุ่มอาชีพ
 • กลยุทธ์ 3 เพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นทักษะเฉพาะทาง (Intensive Short Course Training Program) แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาเฉพาะทาง
 • กลยุทธ์ 4 เพิ่มและขยาย การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาเป้าหมาย
 • กลยุทธ์ 5 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์พัฒนาทักษะเฉพาะทาง ร่วมกับสถานประกอบการ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพขั้นสูง


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 • กลยุทธ์ 1 เตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้กับกลุ่มคนในพื้นที่แต่ละภูมิภาค ทุกช่วงวัย
 • กลยุทธ์ 2 ต่อยอดทักษะ กำลังคนในสถานประกอบการ (Re-skill) ให้มีทักษะอาชีพสอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0
 • กลยุทธ์ 3 แก้ไขปัญหาความขาดแคลนค รูอย่างเร่งด่วน และยกระดับคุณภาพครู ครูฝึกในสถานประกอบการ ให้เป็นครู 4.0 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่แต่ละภูมิภา


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา

 • กลยุทธ์ 1 สร้างแรงบันดาลใจด้านการเรียนอาชีวศึกษาเพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่แต่ละภูมิภาค
 • กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมนิสัยการทำงานควบคู่กับการเรียน ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และประกันการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในพื้นที่แต่ละภูมิภาค
 • กลยุทธ์ 3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก นักศึกษาทวิภาคีต่างพื้นที่ เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ ในสถานประกอบการ รวมทั้งการส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่แต่ละภูมิภาค
 • กลยุทธ์ 4 สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสอน การแนะนำทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • กลยุทธ์ 1 สร้างนิสัยผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้านการใช้ทรัพยากร ความปลอดภัยในการทำงาน จรรยาบรรณอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 • กลยุทธ์ 1 สร้างนิสัยผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้านการใช้ทรัพยากร ความปลอดภัยในการทำงาน จรรยาบรรณอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • กลยุทธ์ 2 ให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรให้กับสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษา 4.0 และ Digital College รองรับการพัฒนาในพื้นที่แต่ละภูมิภาค
 • กลยุทธ์ 3 ปรับระบบฐานข้อมูลด้าน Demand และ Supply โดยใช้กลไกประชารัฐเพื่อวางแผน การจัดอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • กลยุทธ์ 4 ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพสถาปรับระบบความร่วมมืออาชีวศึกษาทั้งภายนศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล อาทิ เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรีย จีน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับการลงทุน จากต่างประเทศ สถานศึกษา และขยายการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • กลยุทธ์ 5 สนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาทำงานร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อผลิตกำลังคน ที่ตรงกับความต้องการ
 • กลยุทธ์ 6 ปรับบทบาทอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานตาม โครงสร้างเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้บริการสถานประกอบการในแต่ละจังหวัด
 • กลยุทธ์ 7 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเป็นศูนย์อำนวย ความสะดวกด้านกำลังคน รองรับการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 • กลยุทธ์ 8 การบริหารสถานศึกษา ให้มีความยืดหยุ่น สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคการผลิตและบริการ กระจายอำนาจการจัดอาชีวศึกษาสู่พื้นที่ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
 • กลยุทธ์ 9 ปรับระบบการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาถ่ายทอด องค์ความรู้ใหม่ๆ