ภารกิจ

ภารกิจของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

แบ่งงานภายในเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายข้อมูลกลาง มีหน้าที่

 • ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) เพื่อวางแผนกำลังคน

 

ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ มีหน้าที่

 • ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

 

ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ มีหน้าที่

 • สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่
 • ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
 • บริหารจัดการกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่และต่างพื้นที่ เพื่อให้กำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่แต่ละภูมิภาคมีเพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ
 • บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สวัสดิภาพ และสวัสดิการที่เหมาะสม
 • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา

 

ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ มีหน้าที่

 • ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและการมีรายได้ระหว่างเรียน
 • ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม
 • จับคู่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการ (Job Matching) เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

 • ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคน
 • ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนหน่วยงานในพื้นที่
 • สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคน

 

ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนากำลังคน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณาการข้อมูลและการดำเนินการวางแผนงาน โครงการแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นเอกภาพ ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
 • สร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการผลิตและพัฒนากำลังคน ทั้งหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน