สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้พึ่งพาภาคเกษตร โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาค คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยในช่วงปี 2555–2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.9 ต่อปี ในขณะที่ภาคบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภัตตาคารและขนส่งขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.1 ต่อปี

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคใต้

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

ด้านแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า โดยในปี 2559 มีกำลังแรงงาน 5.97 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 41.9 ของกำลังแรงงานของภาค แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 2.87 ล้านคน ขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและอาชีวศึกษามีน้อยมากมีสัดส่วนร้อยละ 11.6 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ขาดแรงงานที่มีทักษะด้านวิชาชีพในอนาคต