สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งภาคใต้

ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทย ทางฝั่งตะวันออกมีความยาวชายฝั่งทะเล 877 กิโลเมตร และทะเลอันดามัน ทางฝั่งตะวันตกความยาวชายฝั่ง 1,093 กิโลเมตร ประกอบด้วย 11 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ตอนบนมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์เป็น ระยะทางสั้นๆ และตอนล่างของภาคมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร 

พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่รวม 37.36 ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศมี 2 ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายต่างๆ อาทิ แม่น้ำกระบุรี และแม่น้ำตาปี ส่วนพื้นที่ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดเป็นแนวเหนือ-ใต้ สำหรับด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชที่สำคัญของภาค รวมทั้งมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ทะเลน้อย และทะเลสาบสงขลา ตลอดจนมีพื้นที่เกาะกระจายอยู่ในทะเลทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรรวมของภาคใต้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยปี 2559 ภาคใต้มีประชากร 7.33 ล้านคน อัตราการเพิ่มของประชากรปี 2555–2559 เฉลี่ยร้อยละ 0.7 ในขณะที่ประเทศมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.6