สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 117 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาครัฐ 68 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาคเอกชน 49 แห่ง

นักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 210,896 คน แบ่งเป็นระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 141,144 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน 65,848 คน ปริญญาตรี จำนวน 3,904 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียน ภาครัฐและภาคเอกชนประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

บุคลากรครู

จำนวนบุคลากรครู ทั้งหมด 4,462 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรครูของภาคใต้

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของระบบให้บริการรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา