สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม

มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งหมด 50,617 แห่ง จำแนกเป็นด้านเกษตรกรรม 8,227 แห่ง ด้านอุตสาหกรรม 7,862 แห่ง ด้านพาณิชยกรรม 34,528 แห่ง