ความต้องการด้านบุคลากร

ความต้องการบุคลากร

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลทางการเกษตร

ภาคใต้ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรทั้งยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีความต้องการช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลทางการเกษตร 55,112 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 23,340 คน ยังขาดแคลนอีก 19,725 คน

ด้านท่องเที่ยวและบริการ

ภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามหลายแห่งทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางบกมีศักยภาพและหลากหลายกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านท่องเที่ยวและบริการ 51,454 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 18,655 คน ยังขาดแคลนอีก 32,799 คน

ด้านโลจิสติกส์และขนส่ง

ภาคใต้ เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งเชื่อมโยงด่านชายแดนเมียนมาร์ในจังหวัดระนองที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มประเทศ BIMSTEC ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์และขนส่ง 44,772 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 25,047 คน ยังขาดแคลนอีก 19,725 คน

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคใต้ เป็นแหล่งการเพาะเลี้ยงกุ้ง สัตว์น้ำชายฝั่งและโคเนื้อที่มีศักยภาพเอื้อต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลและโคเนื้อคุณภาพสูงให้ได้มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการ ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต 25,793 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 11,435 คน ยังขาดแคลนอีก 14,358 คน

ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

ภาคใต้ เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ผลเมืองร้อนเช่น เงาะ มะพร้าว ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง เป็นต้น รวมทั้งมีพื้นที่ราบลุ่มน้ำปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งปลูกข้าวของภาค มีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานการส่งออก ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 15,557 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 3,635 คน ยังขาดแคลนอีก 11,922 คน