สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี 2558 ภาคบริการมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.9 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ สำหรับโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 26 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย เพียงร้อยละ 18.1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 62 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือ

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

ด้านแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ในปี 2559 มีกำลังแรงงาน 6.31 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 42.5 ของกำลังแรงงานของภาค จำนวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาลดลง จากร้อยละ 52.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 48.4 ในปี 2559 มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลดลงจากร้อยละ 14.2 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 13.9 ในปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี 2559 แรงงานระดับอาชีวศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 2.9 ในปี 2559 ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 11.8 ในปี 2559 จะเห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีขึ้น