สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งภาคเหนือ

ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต ด้านตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และด้านเหนือ        มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตก ติดต่อกับเมียนมาร์

พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่รวม 106.03 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธาร พื้นที่ตอนล่างเป็นภูเขาสูง ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก

จำนวนประชากร

อัตราการเพิ่มประชากรของภาคต่ำกว่าระดับประเทศ ปี 2559 มีจำนวนประชากร 12.08 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 11.78 ล้านคน หรือร้อยละ 18.3 ของประเทศ