สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 140 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาครัฐ 87 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาคเอกชน 53 แห่ง

นักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 134,815 คน แบ่งเป็นระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 85,861 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 46,658 คน ปริญญาตรี จำนวน 2,296 คน  ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียน ภาครัฐและภาคเอกชนประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

บุคลากรครู

จำนวนบุคลากรครู ทั้งหมด 6,169 คน ดังแสดงในตาราง
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรครู

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของระบบให้บริการรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา