สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่ง ดังแสดงในตารางตารางแสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม

ตารางแสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม

สถานประกอบการ

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งหมด 49,874 แห่ง จำแนกเป็นด้านเกษตรกรรม 2,059 แห่ง ด้านอุตสาหกรรม 12,195 แห่ง ด้านพาณิชยกรรม 35,620 แห่ง