ความต้องการด้านบุคลากร

ความต้องการบุคลากร

ด้านโลจิสติกส์ และการขนส่ง

ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้ากับนานาชาติและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลางของประเทศ และเส้นทางตามแนว North – South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ลาว ไทย) และ East – West Economic Corridor (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมาร์) ทำให้มีความต้องการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่ง สูงถึง 67,388 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 12,650 คน ยังขาดแคลนอีกอีก 54,738 คน

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ภาคเหนือเป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของภาค สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาค และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง โดยมีสภาพภูมิเศรษฐกิจสังคมเอื้อต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ ทำให้มีความต้องการด้านการท่องเที่ยวและบริการสูงถึง 51,454 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 19,045 คน ยังขาดแคลนอีกอีก 32,409 คน

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตหัตถะอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ด้วย ทำให้มีความต้องการช่างซ่อมบำรุง 50,408 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 11,810 คน ยังขาดแคลนอีกอีก 38,598 คน และมีความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการผลิต 28,755 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 5,540 คน ยังขาดแคลนอีก 23,215 คน

ด้านเกษตรชีวภาพ

ภาคเหนือมีการพัฒนาด้านเกษตรประณีตเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาว สำหรับตลาดเฉพาะที่มีกำลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้มีความต้องการด้านเกษตรชีวภาพ 29,954 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 6,540 คน ยังขาดแคลนอีกอีก 23,414 คน