ภาคเหนือ

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ

พื้นที่ สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ
ตอนบน 1 และ
ตอนบน 2
 1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ : 0 5321 7708
  โทรสาร : 0 5322 1599
  Website : www.nec.vec.go.th
 1. จังหวัดเชียงใหม่
 2. จังหวัดเชียงราย
 3. จังหวัดลำพูน
 4. จังหวัดลำปาง
 5. จังหวัดพะเยา
 6. จังหวัดแพร่
 7. จังหวัดน่าน
 8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนล่าง 1
 1. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
  เลขที่ 410 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 0 5533 7551
  โทรสาร : 0 5533 7553
  Website : www.bpcc.ac.th
 1. จังหวัดพิษณุโลก
 2. จังหวัดตาก
 3. จังหวัดเพชรบูรณ์
 4. จังหวัดสุโขทัย
 5. จังหวัดอุตรดิตถ์
ตอนล่าง 2
 1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  เลขที่ 400 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ
  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ : 0 5622 6023
  โทรสาร : 0 5622 1390
  Website : www.nkstec.ac.th
 1. จังหวัดนครสวรรค์
 2. จังหวัดกำแพงเพชร
 3. จังหวัดพิจิตร
 4. จังหวัดอุทัยธานี