สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคตะวันออกพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ในปี 2558 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 59.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ลดลงจากร้อยละ 60.5 ในปี 2554 รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 33.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.4 ในปี 2554 และที่เหลือเป็นภาคเกษตรร้อยละ 7 ลดลงจากร้อยละ 9.1 ในปี 2554

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

ด้านแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยมาก  ในปี 2559 มีผู้มีงานทำ 3.28 ล้านคน แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 42.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 37.7 ในปี 2559 แรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20.3 ในปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 14.2 ในปี 2559 แรงงานที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 18.1 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2559 สำหรับแรงงานระดับอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 4.4 ในปี 2559 แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพจำนวนมาก