สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งภาคตะวันออก

ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับกัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี  สมุทรปราการ และอ่าวไทย 

พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่รวม 22.81 ล้านไร่ หรือร้อยละ 7.1 ของประเทศ ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและป่าไม้ โดยตอนกลางเป็นที่ราบสลับภูเขา ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบชายฝั่งทะเล

จำนวนประชากรรวมของภาคตะวันออก

เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี 2559 ภาคตะวันออกมีจำนวนประชากร ทั้งหมด 4.95 ล้านคน (ชาย 2.44 ล้านคน หญิง 2.51 ล้านคน) หรือร้อยละ 7.51 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 4.72 ล้านคน ในปี 2555