สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 89 แห่ง 
เป็นสถานศึกษาภาครัฐ 37 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาคเอกชน 52 แห่ง

นักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 95,313 คน แบ่งเป็นระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 64,174 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 30,666 คน ปริญญาตรี 
จำนวน 473 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียน ภาครัฐและภาคเอกชนประจำปีการศึกษา 2561 
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

บุคลากรครู

จำนวนบุคลากรครู ทั้งหมด 2,692 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรครู

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของระบบให้บริการรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา