สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม

มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 19 แห่ง ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม


โรงงานอุตสาหกรรรม

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งหมด 38,857 แห่ง จำแนกเป็นด้านเกษตรกรรม 3,230 แห่ง 
ด้านอุตสาหกรรม 11,889 แห่ง ด้านพาณิชยกรรม 23,738 แห่ง