ความต้องการด้านบุคลากร

ความต้องการด้านบุคลากร 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคตะวันออกเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีแนวโน้มที่จะเติบโต เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านยานยนต์และชิ้นส่วน 72,430 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 7,429 คน ยังขาดแคลนอีก 65,001 คน มีความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต 24,937 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 400 คน ยังขาดแคลนอีก 24,537 คน และมีความต้องการด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 15,118 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 1,849 คน ยังขาดแคลนอีก 13,269 คน

ด้านนวัตกรรมทางอาหารเกษตรแปรรูป

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมีปริมาณการผลิตมากพอสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทำประมงน้ำลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านนวัตกรรมทางอาหารเกษตรแปรรูป 35,166 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 3,101 คน ยังขาดแคลนอีก 35,172 คน

ด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวสุขภาพ

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะพัทยา-บางแสน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว รวมถึงมีการพัฒนาภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม และการตลาด ของเมืองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ และทะเล ที่จะดึงดูดและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ โดยมีพื้นที่หลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลายอย่าง ทั้งการท่องเที่ยวแบบผจญภัย เดินป่า ล่องแก่ง ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวสุขภาพ 35,166 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 5,995 คน ยังขาดแคลนอีก 29,171 คน