สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ

โครงสร้างการผลิตพึ่งพิงภาคบริการของภาครัฐ ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ในปี 2558 ภาคบริการของภาครัฐ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 23.3 รองลงมาคือ ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 20.8 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 19.5 รายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการของภาครัฐและภาคเกษตร ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

ด้านแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยมาก ในปี 2559 มีกำลังแรงงาน 9.69 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 49.9 ของกำลังแรงงานของภาค จำนวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาลดลง จากร้อยละ 58.1 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 57 ใน ปี 2559 มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 17.5 ในปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2559 แรงงานระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 2.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 2.1 ในปี 2559 ระดับอุดมศึกษา ลดลงจากร้อยละ 12.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 9.7 ในปี 2559 ซึ่งส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานต่ำ