สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 304 แห่ง 
เป็นสถานศึกษาภาครัฐ 118 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาคเอกชน 186 แห่ง

นักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 338,543 คน แบ่งเป็นระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 236,202 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 98,953 คน ปริญญาตรี จำนวน 3,388 คน 
ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียน ภาครัฐและภาคเอกชนประจำปีการศึกษา 2561 
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

บุคลากรครู

จำนวนบุคลากรครู ทั้งหมด 8,773 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรครู

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของระบบให้บริการรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา