สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม

มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง ดังแสดงในตาราง

ตารางจำนวนนิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งหมด 57,333 แห่ง จำแนกเป็นด้านเกษตรกรรม 1,655 แห่ง 
ด้านอุตสาหกรรม 12,663 แห่ง ด้านพาณิชยกรรม 43,015 แห่ง