ความต้องการด้านบุคลากร

ความต้องการบุคลากร

ช่างไฟฟ้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ ทั้งยังมีแหล่งนิคมอุตสาหกรรม ทำให้การบริการด้านไฟฟ้ามีความต้องการสูง ทำให้มีความต้องการช่างไฟฟ้าสูงถึง 91,017 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 30,066 คน ยังขาดแคลนอีกอีก 60,951 คน

ด้านเทคโนโลยีอาหาร

พื้นที่ทำการเกษตรมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของพื้นที่เกษตรประเทศ และมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดโดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศ ทั้งยังมีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลายอีกด้วย ทำให้มีความต้องการด้านอุตสาหกรรมเกษตร 68,180 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 40,973 คน ยังขาดแคลนอีกอีก 27,207 คน และมีความต้องการด้านเทคโนโลยีอาหาร 80,202 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 
30,342 คน ยังขาดแคลนอีกอีก 49,860 คน

ด้านโลจิสติกส์และขนส่ง

ที่ตั้งของภาคอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ซึ่งมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้มีการคมนาคมมาก ทำให้มีความต้องการด้านโลจิสติกส์และขนส่ง 57,649 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 25,244 คน ยังขาดแคลนอีก 32,405 คน

ด้านการตลาด

ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลายอาทิ แหล่งท่องเที่ยวซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณคดีบ้านเชียง อารายธรรมขอม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ ส่งผลให้มีการหมุนเวียนของเงินมาก ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านการตลาด 41,893 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 21,778 คน ยังขาดแคลนอีก 20,115 คน