ภาคตะวันออก

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออก

พื้นที่ สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดชลบุรี
 1. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
  เลขที่ 146 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
  โทรศัพท์ : 0 3838 6361
  โทรสาร : 0 3838 6362
  Website : www.eec.vec.go.th
 1. จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
 1. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  เลขที่ 86/13 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่
  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
  โทรศัพท์ : 0 3861 1192
  โทรสาร : 0 3887 0717
  Website : www.technicrayong.ac.th
 1. จังหวัดระยอง
 2. จังหวัดจันทบุรี
 3. จังหวัดตราด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 1. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
  เลขที่ 50/4 หมู่ 1 ตำบลบางตีนเป็ด
  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  โทรศัพท์ : 0 3898 1214
  โทรสาร : 0 3898 1214
  Website : www.km.chpc.ac.th
 1. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดปราจีนบุรี
 4. จังหวัดสระแก้ว