สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดแต่มีแนวโน้มลดลง ในปี 2558 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 48 ลดลงจากร้อยละ 50.6 ในปี 2554 รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ 46.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.6 ในปี 2554 และที่เหลือเป็นภาคเกษตรร้อยละ 5.6 ลดลงจากร้อยละ 6.8

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคกลาง

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

ด้านแรงงาน

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวศึกษามีน้อยมาก ในปี 2559 มีผู้มีงานทำ 8.3 ล้านคน แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกว่าซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 42.2 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 35.4 ในปี 2559 แรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 17.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 18.8 ในปี 2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.1 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 13.3 ในปี 2559 แรงงานที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 22.2 ในปี 2559 สำหรับแรงงานระดับอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยที่สุดแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 4.9 ในปี 2559 แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพจำนวนมาก