สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งภาคกลาง

ประกอบด้วย 18 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตด้านตะวันตกติดต่อกับเมียนมาร์ ด้านเหนือติดกับจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ด้านใต้ติดกับจังหวัดชุมพร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย

พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่รวม 41.15 ล้านไร่ หรือร้อยละ 12.8 ของประเทศ เมื่อรวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 42.12 ล้านไร่ หรือร้อยละ 13.1 ของประเทศ ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาต่างๆ พัดพามา สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพื้นที่ราบและที่ราบชายฝั่งทะเล

จำนวนประชากรรวมของภาคกลาง

เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี 2559 ภาคกลางมีจำนวนประชากร ทั้งหมด 11.93 ล้านคน หรือร้อยละ 18.09 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 ซึ่งมีประชากร 11.5 ล้านคน