สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 243 แห่ง 
เป็นสถานศึกษาภาครัฐ 106 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาคเอกชน 137 แห่ง

นักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 209,700 คน แบ่งเป็นระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 145,271 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 62,048 คน ปริญญาตรี จำนวน 2,381 คน 
ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียน ภาครัฐและภาคเอกชนประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve
ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

บุคลากรครู

จำนวนบุคลากรครู ทั้งหมด 7,109 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรครู

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของระบบให้บริการรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา