สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม

มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 22 แห่ง ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม

 

โรงงานอุตสาหกรรรม

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งหมด 194,016 แห่ง จำแนกเป็นด้านเกษตรกรรม 4,903 แห่ง
ด้านอุตสาหกรรม 56,497 แห่ง ด้านพาณิชยกรรม 132,616 แห่ง