ความต้องการด้านบุคลากร

ความต้องการบุคลากร

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งออกและแหล่งจ้างงานหลักของประเทศซึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาค ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูป ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านยานยนต์และชิ้นส่วน 94,441 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 20,140 คน ยังขาดแคลนอีก 74,301 คน มีความต้องการช่างซ่อมบำรุง 76,217 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 15,120 คน ยังขาดแคลนอีก 61,097 คน และมีความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต 53,755 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 10,592 คน ยังขาดแคลนอีก 43,163 คน

ด้านเกษตรชีวภาพ

ภาคกลางเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศเนื่องจากมีสภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีลักษณะการผลิตที่เด่นและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ สับปะรด มะพร้าว และไม้ผล นอกจากนี้ภาคกลางยังเป็นแหล่งผลิต โคนม–โคเนื้อ สุกร และไก่ รวมทั้งยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทำประมงน้ำลึกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านเกษตรชีวภาพ 67,739 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 13,080 คน 
ยังขาดแคลนอีก 54,659 คน

ด้านโลจิสติกส์และขนส่ง

ภาคกลางเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งอย่างเพียบพร้อมและทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และระหว่างประเทศมากกว่าภาคอื่นๆ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์และขนส่ง 41,253 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 9,050 คน ยังขาดแคลนอีก 32,203 คน