สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ และแรงงาน

สภาพภูมิเศรษฐกิจ

โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตร ในปี 2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีสัดส่วน ร้อยละ 32 ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ซึ่งภาคเกษตรเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของภาค เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แต่มีแนวโน้มของสัดส่วนการผลิตลดลง เพราะราคาสินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะยางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 6.5 ในขณะที่ภาคบริการโดยเฉพาะสาขาบริการทางการศึกษา และบริการภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.

ด้านแรงงาน 

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า โดยในปี 2559 แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 0.71 ล้านคน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 18.2 ขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและระดับอาชีวศึกษามีจำนวนน้อยและมีแนวโน้มลดลง ในปี 2559 มีแรงงานที่จบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 64,811 คน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 11.4 หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของแรงงานรวม และแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 14,467 คน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 32 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 ของแรงงานรวม ส่งผลให้มีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ