สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ภาคใต้ชายแดน

ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อด้านใต้และด้านตะวันตกกับประเทศมาเลเซีย รวมระยะทาง พรมแดนไทย–มาเลเซีย 258 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวกั้น ด้านเหนือและด้านตะวันออก ติดทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทาง 172.31 กิโลเมตร 

พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่รวม 6.84 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ ทางตอนกลางและตอนใต้ของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรี (ยะลา และนราธิวาส) วางตัวในแนวตะวันออก–ตะวันตก และเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยและมาเลเซีย ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจรดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

จำนวนประชากรมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี 2559 มีประชากร ทั้งหมด 2.01 ล้านคน หรือร้อยละ 3.1 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจำนวน 1.93 ล้านคน