สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

สถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งหมด 19 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาครัฐ 13 แห่ง เป็นสถานศึกษาภาคเอกชน 6 แห่ง

นักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 12,570 คน แบ่งเป็นระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6,276 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน 5,937 คน ปริญญาตรี จำนวน 357 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนผู้เรียน ภาครัฐและภาคเอกชนประจำปีการศึกษา 2561
จำแนกกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve & New S-Curve
ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

บุคลากรครู

จำนวนบุคลากรครู ทั้งหมด 750 คน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรครู

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของระบบให้บริการรายงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา