สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม

มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดงจำนวนนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรรม

จำนวนสถานประกอบการ ทั้งหมด 4,111 แห่ง จำแนกเป็นด้านเกษตรกรรม 366 แห่งด้านอุตสาหกรรม 977 แห่ง ด้านพาณิชยกรรม 2,768 แห่ง