ความต้องการด้านบุคลากร

ความต้องการบุคลากร

ช่างไฟฟ้า

ภาคใต้ชายแดนเป็นภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ตามแนวเทือกเขาส่งผลให้มีปัญหาด้านการตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าอยู่มาก ทำให้มีความต้องการช่างไฟฟ้าสูงถึง 14,571 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 3,215 คน ยังขาดแคลนอีก 11,356 คน

ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

ภาคใต้ชายแดนมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตพืชเขตร้อน โดยเฉพาะ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งมีการแปรรูปยาง ไม้ยาง ปาล์มน้ำมัน และเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญของประเทศเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองจิกและเมืองปัตตานี รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสที่สามารถดึงดูดให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากขึ้น ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 13,443 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 4,198 คน ยังขาดแคลนอีก 9,245 คน และมีความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต 12,290 คน แต่มีกำลังผลิตเพียง 5,127 คน ยังขาดแคลนอีก 7,163 คน