ชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ชายแดนใต้

พื้นที่ สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดปัตตานี
 1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
  เลขที่ 59 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อทอง
  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 91470
  โทรศัพท์ : 073 357 320
  โทรสาร : 073 357 320
  Website : www.kptc.ac.th
 1. จังหวัดปัตตานี
 2. จังหวัดยะลา
 3. จังหวัดนราธิวาส