ข้อมูลหลักสูตรที่สถานศึกษาต้องการเปิดใหม่ตรงตาม 10 อุตสาหกรรม