TVET
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
Technical and Vocational Education and Training CareerCenter
1. ภาคตะวันออก
2. ชายแดนภาคใต้
3. ภาคกลาง
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคเหนือ
6. ภาคใต้
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ (NEC)
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
3. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)
1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
2. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
3. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
4. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
5. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง
1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
3. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
4. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (EEC)
1. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
2. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
3. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ (STGEC)
1. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
2. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน(SEC)
1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Career Center)

ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวม 6 ภูมิภาค


ข้อมูลจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา (Supply )
อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve ประจำปีการศึกษา 2561