TVET
ศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
Technical and Vocational Education and Training CareerCenter
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ (NEC)
1. ภาคเหนือ ตอนบน 1 และตอนบน 2
2. ภาคเหนือ ตอนล่าง 1
3. ภาคเหนือ ตอนล่าง 2
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง
1. ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
2. ภาคกลาง ปริมลฑล
3. ภาคกลาง ตอนบน
4. ภาคกลาง ตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก (EEC)
1. ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
2. ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
3. ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ (STGEC)
1. ภาคใต้ อ่าวไทย
2. ภาคใต้ อันดามัน
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ภาคใต้ชายแดน(SEC)
1. ชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Career Center)

ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา รวม 6 ภูมิภาค


ข้อมูลจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา (Supply )
อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve ประจำปีการศึกษา 2561


ข้อมูลและลิงก์ที่เกี่ยวข้อง